Yönerge/Tüzük

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

MÜNAZARA TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

 

 

1-      KURULUŞ

 

Trakya Üniversitesi Münazara Topluluğu, Trakya Üniversitesi ders dışı öğrenci faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin çalışma esasları uyarınca, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, Yürütme Kurulu denetiminde çalışmak üzere kurulmuştur. Topluluğun amaçları doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamakla Rektör yetkilidir.

 

 

2-      GENEL İLKELER

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh sağlıklarını korumak ve onların araştırıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetişmelerine imkan sağlamak, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirmek ile Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin İlkeler kısmında belirtilen hususlar Münazara Topluluğu’nun genel ilkeleridir.

3-      AMAÇLAR

 

a)      Üyelerinin münazara konusundaki bilgilerini tazelemek ve bilgi paylaşımlarına ortam oluşturmak

b)      Üyelerini kürsü hitabeti konusunda geliştirmek

c)      Üyelerinde tartışma etiği oluşturmak

 

4-      ETKİNLİKLER

a)      Üyelerine münazara kuralları ve teknikleri hakkında uzman kişilerce eğitim verilmesini sağlar. Kişisel gelişimi destekleyen benzeri faaliyetlerin yapılması için imkan oluşturur.

b)      Ulusal ve uluslararası münazara platformlarında, turnuvalarında Trakya Üniversitesi’nin temsil edilmesini sağlar.

c)      Üyelerinin gelişimi ve Trakya Üniversitesi’nin gerekli platformlarda temsil edilmesi için gerektiğinde diğer üniversitelerin aynı amaçlarla kurulmuş kulüp ve yapılarıyla temasa geçer, ortak faaliyetler düzenler.

d)     Münazara turnuvası/etkinliği düzenleyip lise ve üniversite öğrencilerinin katılımını sağlar.

e)      Okul içerisinde üyelerin kullanabilmesi için gerekli olan münazara mekanlarının tahsisini sağlar. Bu ve benzeri imkanların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli düzenlemeleri ve yönetimi yapar.

5-      ÜYELİK

 

a)      Fakülte ve Yüksekokullarda ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenimlerini sürdüren her öğrenci bir veya birden fazla topluluğa üye olma hakkına sahiptir.

b)      Üyeliğe kabul konusunda, öğrenci topluluğunun topluluk Yönetim Kurulu’na sunulacak öğrenci belgesi üyelik için tek ve yeter şattır.

c)      Başvurular, üye kayıt defterine kaydedilip, üyelerin topluluk web sayfasında onaylanması ile üyeliğe kabul süreci sonuçlanır.

d)     Her üye, üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılmak isteyen öğrenciler, topluluk yönetim kuruluna dilekçe ile başvurduklarında üyelikleri sona erer. Mezun olan öğrencilerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

e)      Topluluk Yönetim Kurulu, her eğitim-öğretim yılı başında üyelerinin durumlarını gözden geçirir. Üyelikten çıkarma; Topluluğun Yönetim Kurulu’nun üye sayısının 2/3 çoğunluğunun öneri ve Topluluğun Genel Kurul üye sayısının 2/3 çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir.

6-      TOPLULUĞUN ORGANLARI

 

a)      Genel Kurul : Topluluğun kayıtlı üyelerinden oluşan karar organıdır. Eğitim- öğretim yılının ilk iki haftası içinde ve son haftasında olmak üzere yılda en az 2 (iki) kere genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel Kurul, Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman) ile Daire Başkanlığı’nın gözetiminde üyeler arasında seçilen bir başkan ve iki katip üyeden oluşturulan Divan Heyeti tarafından yönetilir. Topluluğun düzenlemeyi planladığı etkinliklere ilişkin faaliyet programı ile yılsonu faaliyet raporlarını, gelir-gider çizelgelerini ve denetleme kurulunun raporlarını inceler ve karara bağlar ve seçilen yönetim kurulu aracılığıyla Yürütme Kurulu’na sunulmak ve onaylanmak üzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na iletir.

 

b)     Yönetim Kurulu : Genel Kurul’da seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur, Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Topluluk Koordinatörünün (Akademik Danışman) sorumluluğunda topluluk faaliyetlerinin amacına uygun gerçekleştirilmesini sağlar, Genel Kurul kararlarını uygular. Planlanan etkinliklere ilişkin proje dosyalarını hazırlar, koordinatörün üst yazısı ekinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na sunar.

 

c)      Yürütme Kurulu : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan sorumlu Rektör Yardımcısı Başkanlığında, Üniversite Genel Sekreteri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı, Kültür, Sanat ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Rektör tarafından seçilmiş iki öğretim elemanı ve Öğrenci Konseyi Başkanından oluşan kuruldur. Topluluk kurma taleplerini inceler ve karara bağlar, Toplulukların yapmayı planladıkları etkinlikleri inceler, karara bağlar ve onaylar. Topluluğun kendi organlarında çözümlenemeyen konuları inceleyip karara bağlar.

 

d)     Topluluk Koordinatörü (Akademik Danışman) : Topluluğun tüzük ve etkinlik takviminin düzenlenmesine yardımcı olurlar. Topluluk ile ilgili olarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantılara katılarak, topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur. Topluluğun tüm faaliyetlerinden Yürütme Kurulu nezdinde sorumludur. Topluluk ile ilgili her türlü yazılar koordinatör ve/veya koordinatör yardımcısı oluru içeren topluluk başkanının imzalı başvuru dilekçesi ile gerçekleşir.

 

e)      Denetleme Kurulu : Genel Kurulda seçilen 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her eğitim-öğretim dönemi sonunda inceler, sonuç ve önerilerini topluluk Yönetim Kurulu’na bir raporlar bildirir.

 

7-      MALİ HÜKÜMLER VE SPONSORLUK

 

Öğrenci Toplulukları temin ettikleri tüm gelirler için, Gelir makbuzu keser ve kaydı muhasip üye tarafından tutulur.  Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin  içeriği hakkında Yönetim Kurulu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını bilgilendirir. Sponsorluk desteği alınacak kuruluşların yaptıkları etkinlikler ve tanıtım çalışmaları yürürlükteki yasal mevzuata uygun olmalıdır. Sponsorluk anlaşmaları, üniversiteye yasal ve mali sorumluluk yükleyecek nitelikte olamaz. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin İlkeler kısmında belirtilen gelen kurallara uygun olmayan içerikte faaliyetlerde bulunan, alkollü içecek, tütün ürün ve mamulleri üreten ve pazarlayan kurum, kuruluş ve şirketlerin sponsorluk önerileri kabul edilemez.

 

8-      DİSİPLİN

 

Topluluk etkinlikleri kapsamında, topluluğun amaçlarına, Üniversitenin hedef ve ilkelerine ters düşen ya da Yükseköğrenim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Yönetim Kurulu’nun, Topluluk Koordinatörünün (Akademik Danışman) veya Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanının öneri üzerine Yürütme Kurulu Kararı ile Yükseköğrenim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönergesi hükümlerine göre işlem yapılır. Bir eğitim- öğretim yılında amacına uygun olarak en az 3 (üç) etkinlik yapmayan, üye sayısı 20 (yirmi)’nin altına düşen topluluklar Yürütme Kurulu’nun kararı ile kapatılır.

9-      EVRAKLAR

 

Aşağıda belirtilen evrakların her öğrenci topluluğunda bulundurulması ve her akademik yıl başlangıcında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na incelenmek ve yıllık açılışları yapılmak üzere getirilmesi zorunludur.

En Az 20 Tane Üye Kayıt Formu

Üye Kayıt Defteri

Karar Defteri

Genel Kurul Tutanakları

Demirbaş Defteri

Gelir-Gider Defteri

Gelen-Giden Evrak Defteri

Makbuz ve Alındı Belgeleri

Zimmet Defteri

 


Bu içerik 13.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 498 kez okundu.
Etkinlik Takvimimiz
...